Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 2023-05-01

Artikel 1. definities:

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis

Heart of India gevestigd te Gelderseplein 23, 6834 CA Arnhem – Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 59384549.
Heart of India biedt zijn activiteiten ook aan onder de namen Indian Classic Yoga en Centre Lothlorien, The Yoga Institute France. In dit document wordt de naam Heart of India gebruikt.

Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment dat de boeker een reservering heeft gemaakt voor een dienst, waardoor Heart of India zich jegens de boeker verbindt tot het uitvoeren tot de desbetreffende van te voren georganiseerde activiteit.

Boeker: de bezoeker van de website met wie Heart of India een overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan de algemene voorwaarden.

Deelnemer: De boeker of een derde persoon voor wie de boeker een reservering maakt en voor wie Heart of India de activiteit zal uitvoeren.

Reserveringsformulier: Een door Heart of India opgesteld formulier waarmee de boeker het verzoek indient om een overeenkomst aan te gaan met Heart of India, onder de bij Heart of India geldende voorwaarden.

Artikel 2. totstandkoming van de overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de boeker van het aanbod van Heart of India, waarbij de boeker een reservering plaats en van Heart of India een bevestiging ontvangt. Degene die een reservering maakt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3. betaling:

Na de reservering van een Yoga Teacher Training Course dient de boeker een aanbetaling te voldoen van 25% van de totale reserveringswaarde. Na de reservering van een cursusweek of retraite dient de boeker een aanbetaling te doen van 50% van de totale reserveringswaarde. Pas na ontvangst van deze betaling is de reservering definitief. Een activiteit waarbij geen aanbetaling is gevraagd, is definitief zodra de reservering door Heart of India is bevestigd.

De restantwaarde kan door de deelnemer ter plaatse worden voldaan. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de boeker.

Artikel 4. reserveringsbevestiging:

Binnen 7 dagen na het ontvangen van het reserveringsformulier zal Heart of India de boeker een bevestiging van de reservering toesturen.

Artikel 5. wijzigingen en annuleringen door de boeker:

Na het maken van de reservering is het mogelijk dat de boeker een wijziging wenst te maken of wenst te annuleren. Wijzigingen in de reservering zijn uitsluitend mogelijk in overleg met Heart of India.

In geval van annulering wordt tot 2 maanden vooraf het hele bedrag van de aanbetaling teruggestort. Tussen 2 maanden tot 1 maand vooraf wordt de helft van de aanbetaling teruggestort.

Daarna is er geen recht meer op teruggave.

Artikel 6. wijzigingen en annuleringen door Heart of India:

  1. Bij onvoldoende deelname behoudt Heart of India zich het recht voor om een activiteit te annuleren. U ontvangt daarvan minimaal drie weken van tevoren schriftelijk bericht.
  2. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Heart of India zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Heart of India aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In dit geval doet Heart of India een gelijkwaardig alternatief voorstel. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de boeker kan worden toegerekend.

Artikel 7. aansprakelijkheid:

Heart of India aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteit. Als de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Heart of India. Eventuele schade wordt door Heart of India vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Heart of India is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteit is betrokken . De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Heart of India of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Heart of India zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Heart of India is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering. Indien Heart of India aansprakelijk is voor derving van een activiteit, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reserveringswaarde.

De ‘vrijwaring van aansprakelijkheid’ maakt deel uit van de algemene voorwaarden en de overeenkomst. Indien de boeker of deelnemer niet akkoord gaat met de daar genoemde bepalingen, dan kan Heart of India besluiten om de boeker of deelnemer niet toe te laten tot de activiteiten. 

Artikel 8. verplichtingen van de deelnemer:

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Heart of India van de activiteit worden uitgesloten Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 9. klachtenbehandeling:

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Heart of India, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Heart of India. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 10. geschilbeslechting:

In geval een formele klacht van niet naar tevredenheid van de klager is/wordt opgelost kan de klager zich wenden tot de geschillencommissie waarbij Heart of India zich heeft aangesloten.